Sprawdź VIN Części Porady Autotrader Zaloguj się Dodaj ogłoszenie +

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE AUTOTRADER.PL ORAZ W SERWISACH PARTNERSKICH
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronach Serwisu dostępnego pod adresem URL: www.autotrader.pl, którego właścicielem i administratorem jest Trader, oraz do internetowych serwisów partnerskich, a w szczególności określa zasady:
   1. korzystania z serwisu
   2. zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
   3. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń
   4. dopuszczalnej treści ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczanych w Serwisie Autotrader.pl oraz serwisach partnerskich
   5. zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji; a także
   6. zasady odstąpienia od umowy
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio::
   1. Trader – spółka Trader.com (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa pod numerem KRS 0000087256, kapitał zakładowy 35 637 000 złotych, NIP 522-010-28-63;
   2. Serwis Autotrader.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Autotrader.pl, prowadzony przez Trader, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny w domenie internetowej autotrader.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Trader;
   3. Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w Serwisie Autotrader.pl, takich jak np. przeglądanie lub dodawanie ogłoszeń motoryzacyjnych;
   4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Serwis Autotrader.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej ogłoszeń motoryzacyjnych w ramach usługi „Dodaj ogłoszenie” oraz umożliwia korzystanie także z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Autotrader.pl w ramach usług: „Ogłoszenie Wyróżnione” oraz „Podbij”. Serwis świadczy również doradztwo w zakresie wyboru samochodu i/lub artykułu motoryzacyjnego , warunków jego zakupu, a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń motoryzacyjnych poprzez wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach Serwisu Autotrader.pl.
  2. Warunkami uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Autotrader.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową, a także założenie Konta.
  3. Ogłoszenia motoryzacyjne w Serwisie wyświetlane są w kolejności preferującej usługobiorców „ogłoszeń Wyróżnionych”. Ogłoszenia motoryzacyjne prezentowane są w kolejności aktywacji usługi. Użytkownik ma możliwość sortowania ogłoszeń motoryzacyjnych według kryteriów udostępnianych w ramach funkcjonalności Serwisu.
  4. Usługa „Dodaj ogłoszenie” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres:
   a) 7 dni;
   b) 15 dni;
   c) 30 dni; albo
   d) 60 dni,
   począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji usługi „Dodaj ogłoszenie” pojawia się na pierwszym miejscu listy wyników odpowiadających parametrom wyszukiwania, i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Dodaj ogłoszenie”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij” w celu przeniesienia ogłoszenia motoryzacyjnego na wyższą pozycję (łączenie usługi „Dodaj ogłoszenie” i usługi „Podbij”). Użytkownik korzystający z usługi „Dodaj ogłoszenie” ma również możliwość podwyższenia standardu usługi do poziomu „Ogłoszenie Wyróżnione”.
  5. Usługa „Ogłoszenie Wyróżnione” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia (np. marka samochodu, typ nadwozia i inne) przez okres:
   a) 7dni;
   b) 15 dni;
   c) 30 dni; albo
   d) 60 dni,
   począwszy od dnia jej aktywowania. Ogłoszenie motoryzacyjne z aktywowaną usługą „Ogłoszenie Wyróżnione” trafia automatycznie na pierwsze miejsce w danej sekcji według wskazań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. O pozycji w wyróżnionej strefie decyduje kolejność aktywacji usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, co oznacza że ogłoszenie motoryzacyjne po aktywacji tej usługi pojawia się na pierwszym miejscu listy i pozostaje tam do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Po skorzystaniu przez innego Użytkownika z usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, ogłoszenie motoryzacyjne przesuwane jest na kolejne niższe pozycje, cały czas pozostając w wyróżnionej sekcji w wynikach wyszukiwania odpowiadających cechom ogłoszenia motoryzacyjnego. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi „Podbij” w celu przeniesienia ogłoszenia na wyższą pozycję (w ramach łączenia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione” i usługi „Podbij”).
  6. Usługa „Podbij” umożliwia umieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu – albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego (tj. marka, model itd.) albo w wyróżnionej sekcji. W celu umieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu w wynikach wyszukiwania w wyróżnionej sekcji konieczne jest uprzednie wykupienie usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”. Dodane do Serwisu ogłoszenie motoryzacyjne, po aktywacji usługi „Podbij”, pojawia się na pierwszym miejscu wyników wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego albo w wyróżnionej sekcji (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”) do czasu skorzystania przez innego Użytkownika z usługi „Podbij” lub w przypadku dodania nowego ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach tej samej usługi.
  7. Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia motoryzacyjnego i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 3. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PODBIJ
  1. Ogłoszenia motoryzacyjne dodane za pośrednictwem Internetu w Serwisie Autotrader.pl lub serwisach partnerskich stają się widoczne dla użytkowników Internetu (aktywowanie ogłoszenia motoryzacyjnego) po spełnieniu łącznie następujących warunków, tj. po:
   a) zarejestrowaniu i zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu.
   b) wybraniu przez Użytkownika bezpłatnej opcji prezentacji ogłoszenia albo dokonaniu płatności za zamieszczenie płatnego ogłoszenia motoryzacyjnego;
   c) w przypadku płatnego ogłoszenia - wpłynięciu należnej płatności na konto Trader;
   d) potwierdzeniu przez Użytkownika dodania ogłoszenia motoryzacyjnego w ramach funkcjonalności Serwisu; oraz
   e) upływie przysługującego Użytkownikowi (jeśli spełnia definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed terminem odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia przez Użytkownika od umowy opisane są w Sekcji 7 Regulaminu.
  2. Dodanie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie zależy od czasu emisji i podlega opłacie w wysokości:
   a) 0 PLN (zero złotych) – za 7-dniowy okres emisji (Bezpłatne Ogłoszenie Standard);
   b) 19 PLN (dziewiętnaście złotych) brutto – za 15-dniowy okres emisji;
   c) 29 PLN (dwadzieścia dziewięć złotych) brutto – za 30-dniowy okres emisji; albo
   d) 39 PLN (trzydzieści dziewięć złotych) brutto – za 60-dniowy okres emisji.
  3. Użytkownik może skorzystać z preferencyjnych warunków cenowych przewidzianych dla oferty:
   a) Pakiet Premium MINI – 5 (pięć) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 108,20 PLN (sto osiem złotych 20/100) netto;
   b) Pakiet Premium MAX – 10 (dziesięć) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 189,35 PLN (sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 35/100) netto; albo
   c) Pakiet Premium ZŁOTY – 100 (sto) ogłoszeń motoryzacyjnych – za cenę 1758,20 PLN (jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem złotych 20/100) netto,
   przy czym wszystkie w/w pakiety dotyczą ogłoszeń motoryzacyjnych publikowanych w ramach usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”, a czas emisji każdego z ogłoszeń motoryzacyjnych wynosi 30 (trzydzieści) dni. Do wskazanych powyżej cen doliczony został podatek VAT w wysokości przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Płatność za zamieszczenie ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie winna być uiszczona przez Użytkownika w drodze przelewu wyłącznie za pośrednictwem:
   a) systemu PayU – zob. regulamin dotyczący usługi płatności elektronicznych na stronie http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania;
   b) serwisu Przelewy24 – zob. regulamin dostępny na stronie: https://www.przelewy24.pl/cms,240,regulamin_przelewy24.htm.
  5. Usługa „Podbij” lub opcja zmiany standardu usług z poziomu „Dodaj ogłoszenie” do „Ogłoszenie Wyróżnione” wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
   a) dokonaniu przez Użytkownika płatności w wysokości i w sposób, o których mowa odpowiednio w ust. 6 lit. a) lub b) poniżej;
   b) wpłynięciu należnej płatności na konto Trader; a także
   c) upływie przysługującego Użytkownikowi (jeśli spełnia definicję konsumenta) w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) 14-dniowego terminu na wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na wykonywanie usługi w całości przed upływem terminu na odstąpienia od umowy, przy czym szczegółowe zasady odstąpienia opisane są w Sekcji 7 Regulaminu.
  6. W celu skorzystania z:
   a) usługi „Podbij” i umieszczenia wcześniej dodanego ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwszym miejscu albo w wynikach wyszukiwania dla zapytań odpowiadających parametrom ogłoszenia motoryzacyjnego albo w wyróżnionej sekcji (w razie wcześniejszego wykupienia usługi „Ogłoszenie Wyróżnione”) należy uiścić płatność w wysokości 4 PLN (cztery złote) brutto;
   b) opcji zmiany z usługi „Dodaj ogłoszenie” na usługę „Ogłoszenie Wyróżnione” należy uiścić płatność w wysokości 12 PLN (dwanaście złotych) brutto.
   Płatności winny zostać uiszczone przez Użytkownika w sposób tożsamy, jak określony w ust. 3 powyżej.
  7. W razie przewidywania nałożenia dodatkowej płatności, wykraczającej poza wskazane w ust. 2, 3, 5 lub 6 powyżej, Użytkownik będzie o tym każdorazowo informowany. Dodatkowa płatność jest realizowana po wyrażeniu zgody Użytkownika.
  8. Trader stosuje faktury elektroniczne.

 4. ZASADY DODAWANIA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ STANDARD
  1. Ogłoszenie bezpłatne Standard może zostać dodane celem publikacji w Serwisie wyłącznie przez Użytkownika będącego osobą fizyczną.
  2. Aktywacja bezpłatnych ogłoszeń Standard jest realizowana bez konieczności wnoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek opłat.
  3. Bezpłatne ogłoszenie Standard przed publikacją w Serwisie poddawane jest automatycznemu mechanizmowi moderacji. W przypadku odnalezienia przez mechanizm moderacji w ogłoszeniu treści niezgodnych z regulaminem (np. wulgaryzmy, adresy stron WWW z treściami o charakterze bezprawnym) ogłoszenie jest kierowane do moderacji przez moderatora, który bez konieczności powiadamiania Użytkownika może usunąć niezgodne z niniejszym regulaminem elementy treści ogłoszenia i aktywować ogłoszenie. W przypadku gdy moderator uzna, że ogłoszenie, pomimo moderacji nie spełnia lub nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym regulaminie usuwa je, bez konieczności informowania Użytkownika o odmowie publikacji ogłoszenia.
  4. Bezpłatne ogłoszenie Standard aktywowane jest na 7 (siedem) dni od momentu aktywacji w Serwisie.
  5. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego ogłoszenia Standard co 150 (sto pięćdziesiąt) dni.
  6. Użytkownik może jednocześnie publikować w Serwisie nie więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie. W przypadku korzystania przez Użytkownika z więcej niż jednego konta w Serwisie, Użytkownik może publikować nie więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenia Standard wyłącznie z jednego z zarejestrowanych kont. W przypadku stwierdzenia przez Trader że dane kontaktowe podane w treści bezpłatnych ogłoszeń Standard odpowiadają danym kontaktowym podanym w ogłoszeniach, które zostały dodane z innego konta, Trader ma prawo usunąć ogłoszenia dodane później.
  7. Prezentacja zawarta w bezpłatnym ogłoszeniu Standard może zostać przedłużona po upływie terminu bezpłatnej prezentacji na zasadach płatnych po uiszczeniu odpowiedniej opłaty zgodnej z cennikiem określonym w §3 ust. 2 pkt. b) - d) Regulaminu. W przypadku nie przedłużania prezentacji na zasadach płatnych, ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu i zarchiwizowane.
  8. Przedmiot ogłoszenia bezpłatnego Standard nie może być ponownie wprowadzany do Serwisu w kolejnym ogłoszeniu bezpłatnym Standard przez innego Użytkownika lub tego samego Użytkownika zarejestrowanego na innym koncie nie wcześniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) dni od dnia wygaśnięcia publikacji pierwotnego ogłoszenia.
  9. Identyfikacja Użytkownika następuje na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie i/lub numeru telefonu, który Użytkownik obowiązany jest podać przy aktywacji Konta.
  10. Zlecenie przez Użytkownika publikacji bezpłatnego ogłoszenia Standard przez Trader w Serwisie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jednoczesną publikację ogłoszenia w internetowych serwisach partnerskich. Ogłoszenia publikowane będą w partnerskich serwisach internetowych przez czas, na jaki została zlecona publikacja ogłoszenia w Serwisie.
 5. ZASADY ZAKŁADANIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia motoryzacyjnego oraz innych usług związanych z publikacją takiego ogłoszenia dostępnych na Serwisie Autotrader.pl wymaga utworzenia Konta.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Trader w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. Użytkownik może dokonywać logowania przy wykorzystaniu kont mediów społecznościowych Facebook oraz Google+.
  4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu email oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń motoryzacyjnych, jak i wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
  5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy email wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia motoryzacyjnego oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Trader.
  6. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.
  7. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Trader poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: bok@trader.pl.

 6. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ MOTORYZACYJNYCH
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Trader umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie Autotrader.pl treści i zdjęć na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć na Serwisie Autotrader.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. W celu zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego w Serwisie Autotrader.pl Użytkownik powinien:
   a) wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu Autotrader.pl, wpisać treść ogłoszenia motoryzacyjnego, dodać stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez Trader;
   b) w chwili wyrażenia woli związania się umową potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi;
   c) bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdzić, iż zapoznał się z informacjami o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie za świadczenie, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie zobowiązań;
   d) potwierdzić w chwili składania zamówienia, iż ma świadomość, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty;
   e) dokonać aktywacji usługi
  4. W trakcie składania zamówienia Trader udostępnia Użytkownikowi metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów danych wprowadzanych na ścieżce zamówienia.
  5. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia motoryzacyjnego w trakcie emisji, usunąć swoje ogłoszenie motoryzacyjne z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia motoryzacyjnego (usługa „Podbij” lub opcja podwyższenia standardu usługi do poziomu „Ogłoszenie Wyróżnione”) lub przedłużyć czas emisji swojego ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji ogłoszenia motoryzacyjnego wymaga ponownej aktywacji usługi.
  6. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (w związku z terminem przysługującym Użytkownikowi-konsumentowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Odnośna regulacja została szczegółowo opisana w Sekcji VII Regulaminu.
  7. Po zawarciu umowy Trader przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail potwierdzenie jej zawarcia.
  8. Po upływie okresu publikacji ogłoszenie motoryzacyjne staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia motoryzacyjnego, zostanie ono usunięte z bazy.
  9. Użytkownik zlecający publikację ogłoszenia w Serwisie Autotrader.pl, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie w serwisach internetowych Trader oraz przez inne podmioty, z którymi Trader współpracuje, a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
   a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
   b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
   c) wprowadzanie do obrotu,
   d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
   e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
   f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
   g) wystawiania i/lub wyświetlania,
   h) użyczania i/lub najmu,
   i) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   j) nadawania za pośrednictwem satelity (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   k) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii),
   l) obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,
   m) wykorzystania zdjęć w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),
   n) umieszczania zdjęć w bazach danych, a także
   o) wykorzystania zdjęć, w celu promocji i reklamy serwisów internetowych Trader.
  10. Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, o których mowa powyżej, nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
  11. Przesyłając zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:
   a) ma pełne prawo do dysponowania nimi oraz że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,
   b) informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd
  12. Użytkownik przesyłając Trader zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  13. Trader przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności udzielania licencji, sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń lub zgód.
  14. Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Trader przez czas nieoznaczony.
  15. Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z usługi „Powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podany adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie Autotrader.pl spełniających wybrane przez Użytkownika kryteria („Powiadamiacz”). Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu powiadamiacza e-mail.

 7. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ ogłoszeń MOTORYZACYJNYCH ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE AUTOTRADER.PL ORAZ SERWISACH PARTNERSKICH
  1. Trader nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń motoryzacyjnych.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia motoryzacyjnego nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  4. Trader ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie motoryzacyjne, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę
  5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu.
  6. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie ogłoszenia motoryzacyjnego jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych na zdjęciach, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  7. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia motoryzacyjnego do bazy danych.
  8. Trader zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia motoryzacyjnego na pierwotną, jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.
  9. Zabrania się wpisywania ogłoszenia motoryzacyjnego do kategorii nie będącej właściwą dla treści takiego ogłoszenia.
  10. Zabrania się wielokrotnego publikowania ogłoszeń o tej samej treści. Trader ma prawo do usunięcia zdublowanych ogłoszeń bez powiadamiania Użytkownika.
  11. Zabrania się wpisywania ofert kupna do kategorii innej niż "usługi motoryzacyjne/skup samochodów".
  12. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń motoryzacyjnych usuwane.
  13. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Autotrader.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  14. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia motoryzacyjnego narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Trader ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  15. Trader nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia motoryzacyjnego przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń motoryzacyjnych zamieszczonych w Serwisie Autotrader.pl lub serwisach partnerskich, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.
  16. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Trader może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.
  17. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Autotrader.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  18. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach motoryzacyjnych lub aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  19. Trader zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.

 8. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia. Formularz udostępniany jest na stronie internetowej Serwisu Autotrader.pl pod adresem www.autotrader.pl/Documents/odstapienie-od-umowy-wzor.pdf.
  3. Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Trader, tj. : Trader.com (Polska) Sp. z o. o., ul. Czerska 8/10 , 00-732 Warszawa lub na adres e-mailowy: bok@trader.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Trader prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4. Usługi „Ogłoszenie” oraz „Ogłoszenie Wyróżnione” mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie do umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, a usługa „Podbij” lub opcja zmiany standardu usług z „Ogłoszenie” do „Ogłoszenie Wyróżnione” (jednorazowy charakter usługi) – jedynie w razie wyrażenia stosownej zgody przez Użytkownika.
  5. Po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownik zachowuje prawo do odstąpienia od umowy jednak będzie musiał ponieść koszty spełnionego świadczenia proporcjonalnie do jego zakresu. Powyższy zapis nie dotyczy usługi „Podbij” lub opcji zmiany standardu, ze względu na ich jednorazowy charakter i możliwość ich wykonania jedynie w całości. Użytkownik może wyrazić zgodę na jej wykonanie w całości przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Z określonych Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Trader nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu Autotrader.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.
  3. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do Serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  4. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres: Trader.com (Polska) Sp. z o. o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub na adres e-mailowy: bok@trader.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Trader w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu. Trader poinformuje na piśmie Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  6. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Trader a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  7. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  8. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
  9. Trader zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Trader powiadomi Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu
  10. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Użytkownika w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Trader będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach
  11. Użytkownik może kontaktować się z Trader w sprawach dotyczących zawartych umów na adres e-mailowy: bok@trader.pl; lub adres fizyczny: Trader.com (Polska) Sp. z o. o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
  12. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w Serwisie Autotrader.pl.
  13. Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 01.08.2017 r. Do umów zawartych przed datą wskazaną w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowego regulaminu, który jest dostępny pod adresem www.autotrader.pl/regulamin. 1. DOKUMENTY DO POBRANIA
  1. Aktualny regulamin w formie PDF
  2. Regulamin ważny do 06.03.2017 w formie PDF
  3. Regulamin ważny do 01.08.2017 w formie PDF
  4. Regulamin ważny do 08.11.2016 w formie PDF
  5. Regulamin ważny do 04.10.2016 w formie PDF
  6. Regulamin ważny do 06.04.2016 w formie PDF
  7. Regulamin ważny do 14.03.2016 w formie PDF
  8. Regulamin ważny do 22.02.2016 w formie PDF